dnes je 23.10.2020

Input:

Adaptačné vzdelávanie a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02 Úvodník

Ing. Lenka Pajtinková

2017.02.1 Adaptačné vzdelávanie a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Ing. Jarmila Belešová

Adaptačné vzdelávanie patrí medzi jeden z druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ustanovený zákonom č. 317/2009 Z.z. Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať každý pedagogický a odborný zamestnanec zaradený do kariérového stupňa „začínajúci”.

Do kariérového stupňa „začínajúci” sa zaraďuje pedagogický zamestnanec, ktorý nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť a odborný zamestnanec, ktorý nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať odbornú činnosť. Tiež sa do uvedeného kariérového stupňa zaradí aj pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý nastúpi do pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa. Teda zaradí sa ako „začínajúci” každý pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie.

Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. Začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť. V osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži.

Adaptačné vzdelávanie absolvuje pedagogický zamestnanec len raz počas celej doby výkonu pedagogickej činnosti bez ohľadu na to v akej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca bol zaradený, keď absolvoval adaptačné vzdelávanie. To isté platí aj pre odborného zamestnanca. Avšak adaptačné vzdelávanie absolvované v zaradení pedagogického zamestnanca neplatí na výkon odbornej činnosti a naopak. Adaptačné vzdelávanie absolvované pre vykonávanie činnosti odborného zamestnanca neplatí pre vykonávanie pedagogickej činnosti. Napr. ak pedagogický zamestnanec 15 rokov vykonával činnosť učiteľa v špeciálnej škole a zamestnávateľ ho preradil na vykonávanie činnosti školského špeciálneho pedagóga, ako odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa „začínajúci odborný zamestnanec” a bude povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov. Uvedené platí aj v prípade, ak by bol ako učiteľ špeciálnej školy pred preradením zaradený do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou alebo učiteľ s druhou atestáciou.

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania vypracovaného zamestnávateľom podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania, ktorý vydalo Ministerstvo školstva SR smernicou č. 19/2009 – R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva rámcový program adaptačného vzdelávania. Smernica v jednotlivých článkoch upravuje názov a ciele programu adaptačného vzdelávania, obsah a rozsah programu adaptačného vzdelávania, spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie adaptačného vzdelávania, personálne zabezpečenie programu adaptačného vzdelávania, termín ukončenia adaptačného vzdelávania, prechodné ustanovenia a účinnosť, ktorou je 20. november 2009..

Obsah programu adaptačného vzdelávania sa ustanovuje tak, aby mohol byť začínajúcim zamestnancom zvládnutý spravidla v rozsahu

a) troch mesiacov, ak ide o začínajúceho pedagogického asistenta, začínajúceho trénera alebo začínajúceho zahraničného lektora,

b) jedného roku, ak ide o ostatných začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

Súčasťou obsahu adaptačného vzdelávania je aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov, dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej, resp. odbornej činnosti, vnútorných predpisov školy a ostatnej dokumentácie školy.

Adaptačné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace. V prípade ak sa jedná o pedagogického asistenta, trénera športovej školy alebo športovej triedy a zahraničného lektora, trvá spravidla tri mesiace. O dĺžke jeho trvania rozhoduje zamestnávateľ.

Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorený pracovný pomer. Ak má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorené dva pracovné pomery alebo viac pracovných pomerov, poskytovateľom vzdelávania je jeden z jeho zamestnávateľov, ktorého si určí zamestnanec. Ostatným zamestnávateľom sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec preukáže potvrdením o vykonávaní adaptačného vzdelávania.

Zamestnávateľ písomne pozve začínajúceho pedagogického alebo začínajúceho odborného zamestnanca na vykonanie ukončenia adaptačného vzdelávania pred skúšobnou komisiou najneskôr desať dní pred jeho uskutočnením. V tom istom termíne taktiež zamestnávateľ oboznámi členov komisie so záverečnou správou uvádzajúceho pedagogického alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca Správa má obsahovať zhodnotenie miery osvojenia si profesijných kompetencií začínajúceho zamestnanca a odporúčanie uvádzajúceho zamestnanca.

Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje spôsobom alebo formou, ktorú určí riaditeľ školy, pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ školy, ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej komisie. Jedným z členov tejto komisie je uvádzajúci pedagogický, resp. uvádzajúci odborný zamestnanec. O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie a pedagogický alebo odborný zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu dostane začínajúci zamestnanec. Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho zamestnanca, ktoré uvedie vo svojej záverečnej správe.

O adaptačnom vzdelávaní sa vyhotovuje záznam, v ktorom je uvedený dátum začatia adaptačného vzdelávania, jeho priebeh a dátum jeho ukončenia. Ďalej obsahuje základné identifikačné údaje začínajúceho zamestnanca, ktoré sú zhodné so základnými identifikačnými údajmi uvedenými v protokole o ukončení adaptačného vzdelávania. K záznamu sa ako príloha pripája vzdelávací program adaptačného vzdelávania, záverečná správa uvádzajúceho zamestnanca, protokol o ukončení adaptačného vzdelávania a rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.

Ak začínajúci pedagogický alebo začínajúci odborný zamestnanec mení zamestnanie počas adaptačného vzdelávania, nový zamestnávateľ môže na základe priebežných výsledkov uvedených v zázname akceptovať dovtedajšiu dobu adaptačného vzdelávania u predchádzajúceho zamestnávateľa len v prípade, ak je začínajúci zamestnanec u nového zamestnávateľa zaradený do tej istej kategórie a do tej istej podkategórie.

Začínajúci zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže v lehote do 15 dní od podpísania protokolu požiadať riaditeľa o povolenie vykonať opravné ukončenie adaptačného vzdelávania. Opravné ukončenie adaptačného vzdelávania sa tiež koná spôsobom ako adaptačné vzdelávanie ukončované v riadnom termíne, t.j. musí sa ukončiť v lehote najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru na vykonávanie pedagogickej alebo odbornej činnosti. Opravné